INSTRUMENTALNA MUZIKA U PREDŠKOLSKOM UZRASTU: UPOZNAVANJE SA OSNOVNIM MUZIČKIM ELEMENTIMA

Autori

  • Bojana Ranđelović Predškolska ustanova „Speak Up“ , Novi Sad
  • Mirjana Matović Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad
  • Dragica Kujačić Predškolska ustanova „Speak Up“ , Novi Sad

DOI:

https://doi.org/10.53406/kd.v11i2.79

Ključne reči:

Slušanje muzike, muzički elementi, opažanje, razumevanje

Apstrakt

Slušanje muzike je muzička aktivnost kojom se utiče na čovekov duhovni život i široku lepezu njegovih osećanja i raspoloženja. Opažanje i razumevanje samog muzičkog dela predstavljaju kompleksne psihološke procese slušanja muzike i jedni su od težih zadataka koji se postavljaju pred deu predškolskog uzrasta. S toga su neophodne adekvatne pripreme pred samo slušanje, objašnjenje tokom procesa slušanja i, na kraju, ukazivanje na podudarnost muzike (muzičkog dela – aktivnosti) sa drugim oblastima. Prihvatanje i shvatanje muzičkih elemenata kroz instrumentalnu muziku u velikoj meri zavisi od uzrasta, ali i od muzičkog iskustva dece, njihovog razvijenog sluha za muziku, kao i od metoda koji se primenjuju u okviru rada. Slušanjem instrumentalne muzike deca predškolskog uzrasta upoznaju se sa pravcima i žanrovima, stiču utisak o muzičkoj formi, stvaraju prostor za novu komunikaciju između sebe i odraslih. Cilj rada je da prikaže na kom je stepenu usvojenost nivoa artikulacije tonova, dinamike, tempa i ritma kao muzičkih elemenata kod dece predškolskog uzrasta. Usled realizovanih aktivnosti sa decom u godini pred polazak u školu, predškolskoj ustanovi „Speak Up “u Novom Sadu, dobijeni su rezultati relevantni za ovaj rad. U radu su prikazani različiti načini postupanja vaspitača pri usvajanju osnovnih muzičkih elemenata kod dece predškolskog uzrasta, kao i vrste provokacija radi aktiviranja čula, a u cilju privlačenja dece i njihove zainteresovanosti za ponuđenu muzičku aktivnost. Takođe, u radu je naglašen i samostalni rad dece u dolaženju do saznanja o muzici na osnovu ponuđenih informacija od strane vaspitača.

 

Downloads

Objavljeno

2024-03-08

Broj časopisa

Sekcija

Članci